divendres, 20 de maig de 2011

HISTÒRICA DE LES ELECCIONS AL POBLE

Si piqueu sobre la imatge podreu anar a un xicotet arxiu que vos pot servir per a veure els resultats de les diferents votacions que s'han fet al poble; i tal vegada vos podrà servir per a decidir-vos per uns o per altres.

Instal•lació estació base de telefonia mòbil de Vodadone

Mirant en el " Boletín Oficial de la Provincia" Boletín Nº 90 del 13-05-2011
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/05/13-05-11.pdf     (que per cert, en l'edició digital només la veig en castellà) he vist la següent notícia :

Edita: Excma. Diputació Provincial – Alacant 13 de maig de 2011
AYUNTAMIENTO DE ALCOLEJA
EDICTO
De conformidad con lo que dispone el artículo 58. 2 del decreto 120/2006, de 11 de agosto, reglamento de paisaje de la Comunidad Valenciana, se somete a información pública, durante quince días, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el estudio de integración paisajística, referido al proyecto de « Instalación de estación base de telefonía móvil de Vodadone «, promovido por VODAFONE ESPAÑA, S.A., redactado por el ingeniero de elecomunicaciones, D. Jesús Gracia Saz.
Incluye plan de participación pública. Ambos documentos podrán examinarse en la secretaría del Ayuntamiento, durante el referido plazo de exposición.
Alcoleja, a 11 de abril de 2011.
EL ALCALDE. Fdo. Francisco Miguel Fenollar Iváñez.
*1109604*

Com que he estat mirant en la Web de l'Ajuntament, i no l'he vist, i crec que Quico tampoc ens ha dit res d'ella al xat,  pensant que ens pot interessar, ací vos la deixe.dijous, 19 de maig de 2011

Ajudes al control de Qualitat de l'aigua


Segons podeu veure al següent enllaç, la Diputació ens ha atorgat 2.666 euros per a realitzar controls de qualitat de l'aigua de consum humà. Benvinguts siguen.